آلبوم این چه جهانیست


مستان و همای - این چه جهانیست


مستان و همایکیفیت: عالی

1  ناز مکن ...

Size: 6.1 Mb           Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

2  ماه پاره ...

Size: 6.0 Mb 
         Server:
PicoFile         ..........  Download
-----------------------------

3  سه تار و آواز ...

Size: 18.1 Mb         Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

4   همنوازی کوبه و آواز ...

Size: 6.1 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

5   آواز از باده مدهوشم کنید ...

Size: 7.7 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

6   بی کلام ...

Size: 4.6 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

7   این چه حرفیست ...

Size: 4.8 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------

8   این چه جهانیست ...

Size: 9.3 Mb          Server: PicoFile         ..........  Download
----------------------------